Home
  Djelatnost firme
  Reference
  vodovod
  oborinska kan.
  fekalna kanalizacija
  planska dok.
  stručni nadzor
  Foto album
  Kontakti
  Strateški partner
 
line.gif (832 bytes)
  Reference - projektna dokumentacija - fekalna kanalizacija
 

Građevina

Investitor

Projekt

Datum

KANALIZACIJA VERUDELA - PULA

ARENATURIST PULA

izvedbeni projekt

1980.

STAMBENO NASELJE TOŠINA-OPATIJA
VANJSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

SIZ STAMB. KOM. DJELAT. OPATIJA

izvedbeni projekt

1980.

KANALIZACIJA PLOMIN

R.O. SOLIDARNOST
LABIN

izvedbeni projekt

1980.

STAMBENO NASELJE MARCILNICA
LABIN-VANJSKA KANALIZACIJA

SIZ STAMB. KOM. DJELAT. LABIN

izvedbeni projekt

1980.

TLAČNI VOD KANALIZACIJE - VOLOSKO

SIZ STAMB. KOM. DJELAT. OPATIJA

glavni projekt

1980.

KANALIZACIJA SLANO (DU)

M.Z. SLANO

izvedbeni projekt

1981.

STAMBENE ZONE 5 , 6 , 8 - RABAC
VANJSKA KANALIZACIJA

SIZ STAMB. KOM. DJELAT. LABIN

izvedbeni projekt

1981.

NASELJE ŠTRMAC - LABIN
VANJSKA KANALIZACIJA

SIZ STAMB. KOM. DJELAT. LABIN

izvedbeni projekt

1981.

VANJSKA KANALIZACIJA A/C ČIKAT MALI LOŠINJ

HTP JADRANKA
MALI LOŠINJ

izvedbeni projekt

1981.

MOTEL VOJNIĆ
UREĐAJ ZA PROČIŠĆ. OTP. VODA

R.O. PETROVA GORA VOJNIĆ

izvedbeni projekt

1981.

KANALIZACIJA UZ OBALNI PUT RABAC

1. MAJ - LABIN

izvedbeni projekt

1981.

KANALIZACIJA CRIKVENICE

SIZ STAMB. KOM. DJEL. CRIKVENICA

izvedbeni projekt

1981.

VANJSKA KANALIZACIJA A/C KOVAČINE - CRES

BRODOKOMERC-
H. KIMEN-CRES

izvedbeni projekt

1982.

VANJSKA KANALIZACIJA A/C POVLJANA - PAG

EKONOMSKI INSTITUT - RIJEKA

izvedbeni projekt

1982.

KANALIZACIJE CRIKVENICE
PREDTRETMAN I UPUST U MORE

SIZ STAMB. KOM. DJEL. CRIKVENICA

izvedbeni projekt

1982.

KANALIZACIJE CRIKVENICE
ZAPADNI KOLEKTOR I CS PLAŽA

SIZ STAMB. KOM. DJEL. CRIKVENICA

izvedbeni projekt

1982.

KANALIZACIJA POTPIĆAN -
GLAVNI KOLEKTOR

SIZ STAMB. KOM. DJELAT. LABIN izvedbeni projekt 1982.
KANALIZAC. CS IKA KOMUNALAC OPATIJA izvedbeni projekt 1982.
KANALIZACIJA NASELJA KATURE
LABIN
SIZ STAMB. KOM. DJELAT. LABIN izvedbeni projekt 1982.
VANJSKA KANALIZACIJA GARAŽA KVARNER EXPRESS - OPATIJA KVARNER EXPRESS
OPATIJA

izvedbeni projekt 1983.
UREĐAJ ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆ. OTP. VODA - RAŠA 1. MAJ - LABIN
izvedbeni projekt 1983.
OBALNI KANALIZAC. KOLEKTOR I CS
RABAC
1. MAJ - LABIN izvedbeni projekt 1984.
VANJSKA KANALIZACIJA HOTELA EXCELSIOR - LOVRAN KVARNER EXPRESS
OPATIJA

izvedbeni projekt 1984.
KANALIZACIJA KOROMAČNO 1. MAJ - LABIN izvedbeni projekt 1984.
KANALIZACIJA A/C MARINA - LABIN ISTRATRANS LABIN izvedbeni projekt 1985.
KANALIZACIJA VRH IKE SIZ STAMB. KOM. DJELAT. OPATIJA izvedbeni projekt 1985.
KANALIZACIJA LOPUD (DU) HTP DUBROVNIK izvedbeni projekt 1985.
KANALIZACIJA MOŠĆENICE KOMUNALAC OPATIJA
izvedbeni projekt 1985.
HOT. NASELJE ST. ANDREA - RABAC
VANJSKA KANALIZACIJA
R.O. RABAC izvedbeni projekt 1985.
KANALIZACIJA CRIKVENICE - KOLEKTORI U UL. ŽRT. FAŠIZMA I PETAK VOD ŽRNOVNICA -
NOVI VINODOLSKI
izvedbeni projekt 1986.
REKONSTR. TALOŽNICE MEDVEJA KOMUNALAC OPATIJA
izvedbeni projekt 1986.
STAMB. ZONA IV. RABAC
VANJSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

SIZ STAMB. KOM. DJELAT. LABIN izvedbeni projekt 1986.
TPS LABINPROGRES - LABIN
PROČIŠĆAVANJE TEHN. OTP. VODA

TPS LABINPROGRES
LABIN
izvedbeni projekt 1990.
TVORNICA IGRAČAKA - TILA - LABIN
VANJSKA KANALIZACIJA

TILA
LABIN
idejni projekt 1991.
KANALIZACIJA U KONSTRUKCIJI MOSTA IZNAD PAZINSKE JAME METAL OPATIJA izvedbeni projekt 1991.
PLAVICA - CRES - ODVODNJA I PROČIŠĆ. OTP. VODA PLAVICA - CRES idejni projekt 1993.
KANALIZAC. KOLEKTOR U UL. BARBA RIKE - MOŠĆ. DRAGA KOMUNALAC OPATIJA izvedbeni projekt 1994.
KANALIZAC. PRIKLJUČAK I CS H. ROYAL OPATIJA GRAD OPATIJA izvedbeni projekt 1994.
REKONSTR. DIJELA JAVNE CESTE, VODOVODA, KOLEKTORA FEK. I OBORIN. KANALIZACIJE U UL. M.TITA U OPATIJI KOMUNALAC OPATIJA izvedbeni projekt 1994.
KANALIZACIJA U UL. V.GORTANA - MATULJI OPĆINA MATULJI izvedbeni projekt 1994.
REKONSTR. KAN. CS SV. IVAN - MOŠĆ. DRAGA KOMUNALAC OPATIJA izvedbeni projekt 1995.
UREĐAJ ZA PROČIŠĆ. OTP. VODA
( BIODISK ) - POTPIĆAN

OPĆINA KRŠAN izvedbeni projekt 1995.
REKONSTR. UREĐAJA ZA PROČIŠĆ OTP. VODA PREONE RUBLJA - LOVRAN LIBURNIA RIVIJERA HOTELI - OPATIJA glavni projekt
1996.
KANALIZAC. KOLEKTORI - ZAHEJI I REZINE - LOVRAN OPĆINA LOVRAN izvedbeni projekt 1996.
ODVODNJA FEK. OTP. VODA NA PODRUČJU STAMB. ZONA RABAC GRAD LABIN izvedbeni projekt 1997.
KOLEKTORI FEK. I OBORIN. KANALIZAC. U UL. V.ZAMLIĆA - TOŠINA - OPATIJA GRAD OPATIJA glavni projekt 1997.
REKONSTR. DIJELA J. CESTE, VODOVODA, KOLEKTORA FEK. I OBORIN. KANALIZACIJE, TE TK INSTALACIJA U OPATIJI GRAD OPATIJA glavni projekt 1998.
UREĐAJ ZA PROČIŠĆ. OTP. VODA
A/C LOPARI - LOŠINJ

LOŠINJSKA PLOVIDBA- M.LOŠINJ glavni i izvedbeni projekt 1999.
SPOJNI KOLEKTOR A/C RAPOĆA NA SUSTAV J. KANALIZACIJE NEREZINA LOŠINJSKA PLOVIDBA- M.LOŠINJ glavni projekt 1999.
ODVODNJA I PROČIŠĆ. SANIT. OTP. VODA TC KOROMAČNO TC KOROMAČNO idejni projekt 1999.
TRAJEKTNO PRISTANIŠTE PLOMIN LUKA - MREŽA FEK. I OBORIN. KANALIZACIJE PLOMIN HOLDING
PLOMIN
glavni i izvedbeni projekt 1999.
UREĐAJ ZA PROČIŠĆ. TEHN. OTP. VODA MLJEKARE - PULA MLJEKARA - PULA glavni i izvedbeni projekt 1999.
FEKALNA KANALIZACIJA PLOMIN - PLOMIN LUKA OPĆINA KRŠAN glavni i izvedbeni projekt 2000.
SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆ. SANIT. OTP. VODA TC KOROMAČNO I NASELJA KOROMAČNO TC KOROMAČNO idejni i glavni projekt 2000./01.
SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆ. TEHN. OTP. VODA IZ AUTOMEHANIČKE RADIONICE U TC KOROMAČNO TC KOROMAČNO idejni i glavni projekt 2002.
KANALIZACIJA LIBURNIJSKE RIVIJERE
KAN. SLIVOVI I CRPNE STANICE

KOMUNALAC d.o.o.
OPATIJA
glavni i izvedbeni projekt 2003./04.
FEKALNA KANALIZACIJA U SERVISNOJ ZONI DUBROVA-VINEŽ
LABIN
1. MAJ LABIN d.o.o.
LABIN
glavni projekt 2003.
VANJSKA FEKALNA I OBORINSKA KANALIZACIJA U ZONI DPU-a MALI BAREDI OPATIJA EUROHABITAT d.o.o. OPATIJA
GIK KVARNER d.o.o. IČIĆI

glavni projekt 2004.
FEKALNA KANALIZACIJA U SERVISNOJ ZONI DUBROVA - VINEŽ LABIN 1. MAJ LABIN d.o.o.
LABIN
glavni projekt 2004.
KANALIZACIJA LIBURNIJSKE RIVIJERE
GRADNJA I REKONSTR. CS "KVARNER" - OPATIJA
KOMUNALAC d.o.o.
OPATIJA
glavni projekt 2004.
KANALIZACIJA LIBURNIJSKE RIVIJERE
REKONSTR. CS "ZONOVO" - OPATIJA
KOMUNALAC d.o.o.
OPATIJA
glavni projekt 2004.
KANALIZACIJA LIBURNIJSKE RIVIJERE
REKONSTR. I DOGRADNJA CS "ADMIRAL" - OPATIJA
KOMUNALAC d.o.o.
OPATIJA
glavni projekt 2005.
KANALIZACIJA LIBURNIJSKE RIVIJERE
REKONSTR. CS "ZERT" - OPATIJA
KOMUNALAC d.o.o.
OPATIJA
glavni projekt 2005.
KOLEKTORI SANITARNE I OBORIN. KAN.
TE VODOVODA NA DIONICI HOTEL "PALACE" DO PUNTA KOLOVE - OPATIJA
KOMUNALAC d.o.o.
OPATIJA
izvedbeni projekt 2005.
SUSTAV JAVNE ODVODNJE BRODA NA KUPI KOMUNALAC d.o.o.
DELNICE
idejni projekt 2005.
PRIKLJUČNI OGRANCI CJEVOVODA SANITARNE KAN. I VODOVODA ZA STAMB. OBJEKTE ZAHEJI - LOVRAN KOMUNALAC d.o.o.
OPATIJA
izvedbeni projekt 2006.
PRIKLJUČAK FEKALNE KAN. POSLOVNIH OBJEKATA "L.F.AUTO" I "FEROMETAL" - DUBROVA LABIN 1. MAJ d.o.o.
LABIN
glavni projekt 2006.
SUSTAV JAVNE ODVODNJE U NASELJU BROD NA KUPI GRAD
DELNICE
glavni projekt 2008.
DIONICA SANITARNE KANALIZACIJE OD UL. M.TITA DO CS LIPOVICA -OPATIJA KOMUNALAC d.o.o.
OPATIJA
izvedbeni projekt 2008.
OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA U UL. BAHOVA - LOVRAN KOMUNALAC d.o.o.
OPATIJA
izvedbeni projekt 2008.
FEKALNA KANALIZACIJA U NASELJU KUŽELJ GRAD
DELNICE
glavni projekt 2008.
MERCATOR CENTAR LABIN
PRIKLJUČAK FEKALNE I OBORIN. KANALIZ. NA GRADSKU KANALIZACIJU

MERCATOR - H d.o.o.
VELIKA GORICA
glavni +
izvedbeni projekt
2008.
REKONSTRUKCIJA FEKALNE KANALIZ. KOD CENTRA "LIDL" U LABINU QUADA PROJEKT
ZAGREB
izvedbeni projekt 2008.
UREĐAJ ZA PROČIŠĆ. OTP. VODA NASELJA HRVATSKO GRAD DELNICE idejni projekt 2010.
SUSTAV SANITARNE KANALIZACIJE NASELJA GEROVO GRAD ČABAR idejni projekt 2011.
INSTALACIJE INFRASTRUKTURE U ZONI STARI GRAD - LOVRAN OPĆINA LOVRAN idejni projekt 2011.